BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

2016-2017 Yılı Faaliyet Raporu

Konu: BİLİMSEL ÜRETİME İLİŞKİN FAALİYETLER

Açıklama:

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları (BTU)  Koordinatörlüğü, Başkent Üniversitesinin bilimsel üretkenliğin toplumun ilerlemesindeki en önemli etken olduğuna olan inancını sürdürmekte ve bu bağlamda yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin somutlaşmasına olanak verecek ve özgün bilimsel çalışmaların gerçekleşmesini sağlayarak hem üniversite hem topluma katkıda bulunmayı amaç edinmektedir.

Bu kapsamda BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi yönergesi yenilenmiş ve 2016-2017 Güz dönemi itibari ile yürürlüğe girmiştir. BTU100 dersi içinde yer alacak konu başlıkları, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim ve bilgisayar tabanlı iletişim ihtiyaçları kapsamında, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel modülü ve standart modülü dikkate alınmış ve Rektörlük onayına sunulmuştur.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Hedeflerimiz;

1. BTU100 dersinin Koordinatörlük tarafından uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütülmesi,

2. E-öğrenme projesinin ve materyallerinin geliştirilmesi,

3. E-öğrenme projesinin kullanılabilmesi için hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,

4. BTU web sayfasının sürekli güncellenmesi, birim ve faaliyetlerinin tanıtılması, yararlı bilgiler verilmesi,

5. BTU dersini veren akademisyenler arası bilgi, görüş, sorun ve ders materyali paylaşımına yönelik bir paylaşım sisteminin kurulması,

6. Üniversite içi idari ve akademik personele yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri konularında ihtiyaç analizi çalışmasının yapılması,

7. Üniversite içi idari ve akademik personele yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri konularında gelişimi destekleyen hizmet içi eğitim seminer ve çalıştaylarının düzenlenmesi,

8. Başkent Üniversitesi “Virtual Campus - Sanal Kampüs” projesinin hayata geçirilmesidir.

Bu hedefler doğrultusunda yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz ise şöyle sıralanabilir;

1. BTU100 dersinin Koordinatörlük tarafından uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütülmesine güz döneminde başlanmış ve bahar döneminde devam edilmiştir.

2. Bu bağlamda BUZEM tarafından E-öğrenme projesi ve materyalleri hazırlanmıştır.

3. Öğretim yönetim sistemi olan Moodle üzerinden uzaktan eğitim platformunda şablon ders oluşturulmuş, şubeler açılmıştır.

4. E-öğrenme projesinin gerçekleştirilebilmesi için Uzaktan Eğitim kapsamında yer alan aşağıdaki hizmet içi eğitimler verilmiştir;

  1. BTU koordinatörleri ve dersi verecek öğretim elemanlarına Adobe Connect web konferans programı eğitimi

  2. Uzaktan eğitimde öğretim tasarımı

  3. Uzaktan eğitimde öğretim elemanı motivasyonu

5. BTU web sayfası ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmiştir.

6. 2017 yılı Yaz döneminde üniversite idari personele yönelik bilgi ve iletişim teknolojileri konularında, akademik personele ise SPSS/Amos programları konusunda gelişimi destekleyen hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

7. Başkent Üniversitesi “Virtual Campus – Sanal Kampüs” projesinin tasarımı sürmektedir.

Konu: ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Açıklama:

Bilgi teknolojilerindeki hızlı ve sürekli değişimler nedeniyle bilgisayar okuryazarlığı yaşam boyu devam etmekte ve öğrenmeyi mükemmelleştirmek için öğrenci merkezli, yenilikçi yöntemlerin, ders içeriklerinin ve programların geliştirilmesi gereklidir. Bu kapsamda uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak verilmeye başlanan BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersi temel bilgisayar bilgilerini öğreterek bilgiye ulaşmayı sağlamakta ve böylece günlük hayatı kolaylaştırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Hedeflerimiz;

1. Öğrencilerin yenilikçi öğrenme yöntemleri kullanılarak yenilikçi ve yaratıcı özelliklerle donatılmalarının sağlanması,

2. Öğretim elemanı seçiminde niteliği önde tutmak; kendisini geliştiren, etkin öğrenme ve öğretme becerisine sahip öğretim elemanlarıyla öğrencilerin buluşturulması,

3. Öğrencilere, gelecekteki üst düzey hedeflerine ulaşma olanağı verecek akademik ve uygulamaya dönük öğretim yönetim sistemi olan Moodle üzerinden uzaktan eğitim teknolojilerinin kazandırılması,

4. Yarıyıl başında dersi alan öğrencilere uzaktan eğitim ile alacakları dersin tasarımı ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir toplantı ve basılı bir materyal ile ön bilgilendirme yapılması,

5. Video ile anlatılan uygulama çözümleri ve modül sonlarında verilen ödevler ile öğrencilerin motivasyonunun artırılması, bilgilerinin taze kalmasının sağlanması ve değerlendirmelerinin yapılması,

6. Her hafta sunulan web sayfaları, forum ve eposta gibi eş zamansız, video konferans gibi eş zamanlı iletişim araçları ile öğrencilerin derse ilgi ve katılımının sağlanması,

7. Her dönem başında öğrencilere verilecek anketlerle ihtiyaç analizinin yapılması,

8. Her dönem sonunda verilecek anketlerle dersin ve dersi veren öğretim elemanının değerlendirmesinin yapılması,

9. Her yılsonunda dersi veren öğretim elemanlarına verilecek anketlerle dersin değerlendirilmesidir.

Bu hedefler doğrultusunda;

1. BTU100 dersi yönergesi yenilenmiş ve ders içerikleri hazırlanırken Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel modülü ve standart modülü dikkate alınarak Güz döneminden itibaren yürütülmeye başlanmıştır.

2. Öğretim elemanı seçiminde nitelik ön planda tutularak ders içeriği konusunda bilgi sahibi, kendisini geliştiren, etkin öğrenme ve öğretme becerisine sahip iletişimi güçlü 14 öğretim elemanı seçilerek öğrenciler ile buluşturulmuştur.

3. Ders öğrencilere Moodle üzerinden uzaktan eğitim teknolojileri ile çevrimiçi olarak sunulmuştur.

4. Yarıyıl başında dersi alan öğrencilere uzaktan eğitim ile alacakları dersin tasarımı ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir toplantı ve basılı bir materyal ile ön bilgilendirme yapılmıştır.

5. Video ile anlatılan uygulama çözümleri ve modül sonlarında verilen ödevler ile öğrencilerin motivasyonu arttırılmış ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

6. Ders tasarımları yenilenmiş ve güncellenmiştir.

7. Her hafta sunulan web sayfaları, forum ve eposta gibi eş zamansız, video konferans gibi eş zamanlı iletişim araçları ile öğrencilerin derse ilgi ve katılımının sağlandığı düşünülmektedir.

8. Dönem başında öğrencilere verilen anketlerle ihtiyaç analizi yapılmıştır.

9. Dönem sonunda verilen anketlerle dersin ve dersi veren öğretim elemanının değerlendirmesi yapılmıştır.

10. Yılsonunda dersi veren öğretim elemanlarına anket verilerek ders değerlendirilmiştir.

Konu: TOPLUMUN GEREKSİNMELERİNE YANIT VERMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Açıklama:

Ülkemizde 2007 ile 2013 yılları arasındaki internete erişim oranı yaklaşık %150 oranında artmış, devlet ve üniversite işlerini takip etmek ve bunun gibi pek çok aktivite internet üzerinden yapılmaktadır. Günümüzde bilgisayar okuryazarlığı yeni bir boyut kazanarak dijital okuryazarlık kavramını ortaya çıkartmıştır. Dolayısı ile bugünün ve geleceğin işlerinde dijital okuryazarlık bir gerekliliktir.

BTU Koordinatörlüğü olarak toplumun gereksinimlerinin ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz;

1. Toplumun gereksinimlerine yönelik seminer, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

2. Sanayi kuruluşları ile birlikte yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi,

3. Sertifikalı “Yaşam boyu eğitim” programlarının geliştirilmesi,

4. “Sanal Kampüs” projesinin ulusal boyuta taşınması,

5. Topluma hizmet kapsamında yaşam boyu öğrenmeye yönelik topluma açık bilgisayar okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi,

6. Bilgisayar okuryazarlığı programlarına uluslararası boyut kazandırılması,

7. “Dijital Okuryazarlık” eğitim projesinin geliştirilmesi,

8. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütçe ve diğer kaynaklarla ilişkilendirilmesi ve böylece gerçekçilik düzeylerinin de saptanabilmesi,

9. Yükseköğretim sistemlerinde ve üniversitemizde önem verilen toplumun gereksinimlerine yanıt vermek amacı ile stratejik planın revize edilmesidir.

Gerçekleştirebildiklerimiz ise;

1. “Sanal Kampüs” projesinin tasarımına devam edilmektedir.

2. Yükseköğretim sistemleri ve üniversitemiz için önem arz eden toplumun gereksinimleri ön planda tutularak stratejik plan revize edilmiştir.

Başkent Üniversitesi BTU Koordinatörlüğü Hale H. Turhangil Erenler, PhD