BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü

 

Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitim-Öğretim Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek olan Bilgisayar Okuryazarlığı dersinin (BTU100) eğitim-öğretim ve muafiyet sınavı esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları ve Başkent Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönergede geçen:

a) Koordinatörlük: Başkent Üniversitesinin BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı dersini yürüten birimi,

b) BUZEM: Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS): Başkent Üniversitesi tarafından örgün ve uzaktan eğitimde derslerde öğrenciler ve öğretim elemanı arasında dijital kaynak paylaşımı ve iletişim amacıyla kullanılan web sitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM VE MUAFİYET SINAVI

BTU100 dersinin kapsamı

Madde 4- BTU100 dersi, bilişim teknolojileri temel kavramları, bilgisayar işletim sistemi kullanıcı arayüzü, yaygın olarak kullanılan yazılım paketleri, internet ve bilgiye erişim, bilgi yedekleme ve optik ortamların kullanımı, bellekler ve bilgi depolama birimleri, diğer temel donanım birimleri ve kullanımı, bilgi güvenliği ve virüs taraması, dış saldırılardan korunma gibi temel bilgisayar okuryazarlığı kazandıran konuları içerir.

Bu kapsamda yer alacak konu başlıkları, Başkent Üniversitesi ve birimlerinin özel bilgisayar, bilişim ve bilgisayar tabanlı iletişim ihtiyaçları kapsamında, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesi (ECDL – European Computer Driving Licence)’nin son yıllarda gelişen teknolojinin ve yaşam koşullarının gereklerine uygun biçimde yenilenen temel modülü ve standart modülü dikkate alınarak Koordinatörlük tarafından belirlenerek Rektörlüğün onayına sunulur.

BTU100 dersinin işlenişi ve değerlendirilmesi

Madde 5- BTU100 dersi Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hariç, zorunlu bir derstir.

Madde 6-

(1) BTU100 dersi Koordinatörlük tarafından uzaktan eğitim yöntemleri ile çevrimiçi olarak yürütülür. Tüm esaslar her yarıyıl başında Koordinatörlük tarafından öğrencilere duyurulur. BTU100 dersinin işlenmesi ile ilgili olarak BUZEM ve Başkent Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının desteği alınır.

(2) Yarıyıl başında dersi alan öğrencilere uzaktan eğitim ile alacakları dersin tasarımı ve sürecin yürütülmesine yönelik merkezi bir toplantı yapılarak veya basılı bir materyal ile ön bilgilendirme yapılır.

(3) BTU dersi eş zamanlı (video konferans) ve eş zamansız (web sayfaları, forum ve e-posta gibi) iletişim araçları kullanılarak yapılır. Dersin yürütülmesinde Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemi (ÖİYS) ve bu sistem üzerinden öğrencilere sunulan eğitici video, metin tabanlı materyaller, etkileşimli alıştırma ve uygulamalar, ödevler gibi teknolojilerden de yararlanılabilir.

(4) Eş zamanlı dersler her hafta belirlenen gün ve saatte bir saat süre ile işlenir. Eş zamanlı ders işleme gün ve saatleri her yarıyıl başında, ilgili öğretim elemanı ve Koordinatörlük tarafından belirlenerek öğrencilere ilan edilir ve dersten bir gün önce, öğrencilere e-posta veya kısa mesaj şeklinde hatırlatılır.

(5) Eş zamanlı ders işleme ortamı (video konferans) aynı zamanda öğretim elemanı tarafından arşivlenir ve bu arşiv kaydının web adresi, derse katılmayan öğrencilere daha sonra internet üzerinden erişebilmeleri için en geç iki iş günü içinde ÖİYS’de dersin sayfasında yayımlanır. Bu arşivler yarıyıl boyunca ders notlarının açıklandığı tarihe kadar erişilebilir durumda tutulur. Eş zamanlı derslere devam zorunluluğu yoktur.

(6) Yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından ofis saatleri ilan edilir. İsteyen öğrenciler için yüz yüze görüşme ile öğretim desteklenebilir.

(7) Ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya internet üzerinden, gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilir.

a) Gözetimsiz sınavlar internet üzerinden verilen uygulamalar (ödev, proje, kısa sınav gibi) olup genel başarıya etkisi en fazla %20 ağırlığındadır.

b) Gözetimli (yüz yüze) yapılacak final sınavı ise merkezi ve çoktan seçmeli test şeklinde olup, genel başarıya etkisi en az %80 ağırlığındadır.

Madde 7- BTU100 dersini, lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimine girmesi gereken öğrenciler hazırlık sınıfının güz ya da bahar yarıyılında, hazırlık sınıfından muaf olan lisans öğrencileri ile önlisans ve Konservatuar öğrencileri eğitimlerinin ilk akademik yılının güz ya da bahar döneminde alırlar. Bu ders, bir yarıyılda on dört hafta olarak yürütülür, kredisi 2 ve AKTS kredisi 2’dir.

Madde 8- Hazırlık sınıfında okurken BTU100 dersini başarmış olan öğrencinin notu, öğrencinin birinci yılının güz dönemine katılır. BTU100 dersini almakla yükümlü olan ve BTU100 dersinden başarılı olamayan öğrenci, BTU100 dersinden başarılı oluncaya kadar bu dersi izleyen her yarıyıl almakla yükümlüdür. BTU100 dersinden başarılı olamayan öğrenci Başkent Üniversitesi’nden mezun olamaz.

BTU100 dersinden muafiyet

Madde 9- Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Belgesine sahip olanlar belgeledikleri takdirde (üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse, son beş yıl ve sonrası tarihli belgeler geçerli kabul edilmektedir) BTU100 dersinden muaf olurlar. Bunun dışında BTU100 dersinden muaf olabilmek için öğrenciler, her yarıyıl başında yapılacak olan BTU100 Muafiyet sınavında, 65 veya üzeri puan almak zorundadırlar. Bu sınavdan, 65 veya üzeri puan alan öğrenciler dersten muaf tutularak kendilerine aldıkları puanın karşılığı harf notu verilir. Muafiyet sınavında başarılı olamamış öğrencilere herhangi bir harf notu verilmez. Harf notlarının 100 puan üzerinden başarı aralıkları ve katsayı dağılımları aşağıda verilmiştir. Hazırlık sınıfında okurken başarılı olunan muafiyet sınavından alınan not öğrencinin birinci yılının güz dönemine katılır. Bölümde okurken başarılı olunan muafiyet sınavından alınan not öğrencinin o yarıyıl not ortalamasına katılır.

Harf Notu

Puan
(100 Puan Üzerinden)

Katsayı

A

95-100

4,0

A-

90-94

3,7

B+

85-89

3,3

B

80-84

3,0

B-

75-79

2,7

C+

70-74

2,3

C

65-69

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 10-

(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış Mühendislik Fakültesi hariç tüm Başkent Üniversitesi öğrencileri, kayıt oldukları yarıyılın başındaki muafiyet sınavına başvuru yapmadan ya da kayıt olmadan girebilirler.

(2) Eski öğrencilerin ise, girmek istedikleri muafiyet sınavına Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) üzerinden kayıt yaptırmaları gereklidir. Muafiyet sınavına, öğrenciler beşinci yarıyılın başına kadar girebilirler. Muafiyet sınav hakları biter ve öğrenci derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Sınav yılda iki kez, Eylül ve Şubat aylarında yapılır.

Derse Kayıt

Madde 11- BTU100 Muafiyet sınavında, Senato tarafından belirlenen başarı ölçütlerini sağlamayan Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık bölümünde okuyacak veya bölümüne geçecek olan, Mühendislik Fakültesi hariç, tüm Başkent Üniversitesi öğrencileri BTU100 dersine, Başkent Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (BUOBS) üzerinden kayıt yaptırmak zorundadır.

Yaz Okulu

Madde 12- Yaz Öğretimi Yönergesine göre yürütülmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER VE YÜRÜTME

Diğer hükümler

Madde 13- BTU100 dersinin işlenmesi ve muafiyet sınavlarının yapılması için, Fakülteler, Yüksekokullar, Devlet Konservatuvarı ve BUZEM, Rektörlük tarafından talep edilecek olan öğretim elemanı desteğini sağlamakla yükümlüdürler.

Madde 14- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasları ve Başkent Üniversitesi’nin ilgili eğitim-öğretim mevzuatı uyarınca işlem yapılır.

Madde 15- BTU110/210 derslerini almakla yükümlü öğrenciler bu Yönergeye tabidir.

Yürürlük

Madde 16- Bu Yönerge, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi başında yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu Yönerge hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.